2. oktober 2018

§ 1. Foreningens navn
”Forening for etablering bosætning af børnefamilier i Sønderho”. Dens hjemsted er Fanø Kommune.

§ 2. Formål
Stk. 1. Foreningens formål er at tage initiativ til at fremme bosætningsmulighederne i Sønderho specielt for børnefamilier.
Stk. 2. Foreningens økonomi tilvejebringes primært gennem fondsansøgninger/
sponsorater/donationer samt medlemsskaber. Foreningen kan ikke stille underskudsgaranti og kan ikke stifte gæld.

§ 3. Medlemskab og kontingent.
Stk. 1. Som medlemmmer kan optages alle der ønsker at støtte formålet.
Stk. 2. Kontingentet fastsættes på den årlige generalforsamling.
Stk. 3. Intet medlem hæfter for foreningens gæld.

§4. Bestyrelsen og bestyrelsesmøder.
Stk. 1. Bestyrelsen består af 3 medlemmer der vælges på den ordinære
generalforsamling.
Stk. 2. Bestyrelsen konstituerer sig selv med en formand, en sekretær og en kasserer og fastsætter derpå sin forretningsorden (daglig drift). Kassereren behøver ikke være medlem af bestyrelsen.
Stk. 3. Valgperioden er 1. år og alle bestyrelsesmedlemmer er på valg hver 1. år.
Stk. 4. Bestyrelsen oppebærer intet honorar.
Stk. 5. Formanden varetager indkaldelser og sammensætter dagsorden, samt leder
bestyrelsesmøderne.
Stk. 7. Kassereren fører foreningens regnskaber. Ved kasserens forfald varetager bestyrelsesmedlemmerne selv denne funktion.
Stk. 8. Der afholdes mindst 1 bestyrelsesmøde i kvartalet.

§ 5. Tegning og hæftelse
Stk. 1 Foreningen forpligtes ved underskrift af 2 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal
være formanden.
Stk. 2 Kassereren har fuldmagt til at modtage og foretage betalinger\hævninger
fra foreningens giro- og\eller bankkonto.
Stk. 3. Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med foreningens formue. Det påhviler ikke
foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse.

§ 6. Generalforsamlingen.
Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed i alle anliggender og afholdes en gang årligt.
Stk. 2. Indkaldelser til den ordinære generalforsamling skal ske med 14 dages skriftlig varsel, med angivelse af dagsorden. Generalforsamlingen afholdes almindeligvis i januar.
Stk. 3. På generalforsamlingen aflægges beretning og regnskab. Der foretages valg af medlemmer til bestyrelsen. Valgbare er alle medlemmer af foreningen.
Stk. 4. Beslutninger og vedtægtsændringer træffes ved almindelig stemmeflertal af fremmødte medlemmer.
Stk. 5. Stemmeberettigede er alle medlemmer af foreningen over 18 år. Der vil være én stemme per medlem.
Stk. 6. Forslag som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være indsendt skriftligt til formanden senest 8 dage inden generalforsamlingen.
Stk. 7. Ekstraordinære generalforsamlinger finder sted, når bestyrelsen finder det fornødent, eller når mindst halvdelen af foreningens medlemmer skriftligt fremsætter ønske herom. Indkaldelse skal ske med 14 dages skriftlig varsel.
Stk. 8. For at opnå valg til bestyrelsen kræver det personligt fremmøde, eller skriftlig tilkendegivelse af villighed til at modtage valg.
Stk. 9. Vedtægtsændringer kræver 2/3 flertal blandt de fremmødte på generalforsamlingen. Stk. 10. Foreningens revisor vælges på generalforsamlingen for et år af gangen.

§ 7. Revision og regnskab.
Stk. 1. Regnskabsåret løber fra 1/1 – 31/12. Det første år udgør regnskabsåret 1/8 2018 – 31/12 2019.
Stk. 2 Regnskabet revideres af foreningens revisor og fremlægges til godkendelse på den ordinære generalforsamling. Det fremsendes til alle medlemmer senest 14 dage før den ordinære generalforsamling

§ 8. Foreningens opløsning.
Stk. 1. Foreningen kan kun opløses på en lovlig indvarslet generalforsamling, og kun såfremt 2/3 af foreningens medlemmer stemmer herfor.
Stk. 2. Dersom generalforsamlingen ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny generalforsamling med 8 dages varsel, som tidligst kan afgives på dagen for den første generalforsamling og senest 14 dage senere.
Stk. 3. På den sidste generalforsamling kan foreningens opløsning vedtages endeligt såfremt 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer herfor.
Stk. 4. Opløses foreningen tilfalder alle dens aktiver ubeskåret et almennyttigt formål valgt af bestyrelsen.

Vedtaget på ordinær/stiftende generalforsamling den 2. oktober 2018.

 

Er du klar til at blive medlem? Klik her og støt Sønderholiv!